#shorts
#ボカロ
#初音ミク

フル
https://www.youtube.com/watch?v=yk7PfnTvgMU