original : https://www.youtube.com/watch?v=VxeUab5kWjg

vocal / mix : xea @xea
remastered from 2020.

──────────────────────
xea https://twitter.com/xearium
mail : xeacontact@gmail.com