https://youtu.be/YqMFBm6MlG4?si=sCYP9aDr2sl2cjYF

◾︎mix k2Ne様
https://x.com/k2Ne666

◾︎movie ryo 様
https://x.com/Ryo_hobby1234

◾︎vocal 生牡蠣
https://x.com/watashikaki